Mazhya Navryachi Bayko

Gurunath’s Love Interest - Mazhya Navryachi Bayko

Watch

Share

Radhika Gets Invited to a Party - Mazhya Navryachi Bayko

Watch

Share

Gurunath Feels Embarrassed by Radhika - Mazhya Navryachi Bayko

Watch

Share

Gurunath Gets the Most Awaited Promotion - Mazhya Navryachi Bayko

Watch

Share

Gurunath Lies to Radhika - Mazhya Navryachi Bayko

Watch

Share

Gurunath Rebukes Radhika for Touching His Mobile - Mazhya Navryachi Bayko

Watch

Share

Atharva Falls Sick - Mazhya Navryachi Bayko

Watch

Share

Shanaya Comes to Gurunath’s House - Mazhya Navryachi Bayko

Watch

Share

Gurunath Insults Bakula and Radhika - Mazhya Navryachi Bayko

Watch

Share

Radhika Feels Upset Beacuse of Gurunath - Mazhya Navryachi Bayko

Watch

Share

Trailers

Mazhya Navryachi Bayko - March 06, 2021 - Trailer

Mazhya Navryachi Bayko - March 06, 2021 - Trailer

Mazhya Navryachi Bayko - March 06, 2021 - Trailer

Watch

Share

Spoilers

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 597 - July 6, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 597 - July 6, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 597 - July 6, 2018 - Preview

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 596 - July 5, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 596 - July 5, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 596 - July 5, 2018 - Preview

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 598 - July 7, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 598 - July 7, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 598 - July 7, 2018 - Preview

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 599 - July 9, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 599 - July 9, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 599 - July 9, 2018 - Preview

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 600 - July 10, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 600 - July 10, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 600 - July 10, 2018 - Preview

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 601 - July 11, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 601 - July 11, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 601 - July 11, 2018 - Preview

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 602 - July 12, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 602 - July 12, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 602 - July 12, 2018 - Preview

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 605 - July 16, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 605 - July 16, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 605 - July 16, 2018 - Preview

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 604 - July 14, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 604 - July 14, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 604 - July 14, 2018 - Preview

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - November 02, 2020 - Episode Spoiler

Mazhya Navryachi Bayko - November 02, 2020 - Episode Spoiler

Mazhya Navryachi Bayko - November 02, 2020 - Episode Spoiler

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 450 - December 29, 2018 - Next Episode Spoiler

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 450 - December 29, 2018 - Next Episode Spoiler

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 450 - December 29, 2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 603 - July 13, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 603 - July 13, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 603 - July 13, 2018 - Preview

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 606 - July 17, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 606 - July 17, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 606 - July 17, 2018 - Preview

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 607 - July 18, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 607 - July 18, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 607 - July 18, 2018 - Preview

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 608 - July 19, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 608 - July 19, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 608 - July 19, 2018 - Preview

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 609 - July 20, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 609 - July 20, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 609 - July 20, 2018 - Preview

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 610 - July 21, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 610 - July 21, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 610 - July 21, 2018 - Preview

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 611 - July 23, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 611 - July 23, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 611 - July 23, 2018 - Preview

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 613 - July 25, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 613 - July 25, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 613 - July 25, 2018 - Preview

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 614 - July 26, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 614 - July 26, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 614 - July 26, 2018 - Preview

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 615 - July 27, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 615 - July 27, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 615 - July 27, 2018 - Preview

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 616 - July 28, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 616 - July 28, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 616 - July 28, 2018 - Preview

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 618 - July 30, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 618 - July 30, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 618 - July 30, 2018 - Preview

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 619 - July 31, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 619 - July 31, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 619 - July 31, 2018 - Preview

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 620 - August 1, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 620 - August 1, 2018 - Preview

Mazhya Navryachi Bayko - Episode 620 - August 1, 2018 - Preview

Watch

Share

Episode in 5 mins

Guru and Shanaya are engaged! - 2nd July to 7th July - Mazhya Navryachi Bayko 8th July 2018 Webisode

Guru and Shanaya are engaged! - 2nd July to 7th July - Mazhya Navryachi Bayko

Guru and Shanaya are engaged! - 2nd July to 7th July - Mazhya Navryachi Bayko

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - November 01, 2020 - Webisode 1st November 2020 Webisode

Mazhya Navryachi Bayko - November 01, 2020 - Webisode

Mazhya Navryachi Bayko - November 01, 2020 - Webisode

Watch

Share

Radhika feels sad and upset – 13 May to 18 May 2019 – Mazhya Navryachi Bayko 18th May 2019 Webisode

Radhika feels sad and upset – 13 May to 18 May 2019 – Mazhya Navryachi Bayko

Radhika feels sad and upset – 13 May to 18 May 2019 – Mazhya Navryachi Bayko

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 19, 2018 | Webisode | Zee Marathi 19th June 2018 Webisode

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 19, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 19, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 20, 2018 | Webisode | Zee Marathi 20th June 2018 Webisode

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 20, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 20, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 21, 2018 | Webisode | Zee Marathi 21st June 2018 Webisode

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 21, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 21, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 22, 2018 | Webisode | Zee Marathi 22nd June 2018 Webisode

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 22, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 22, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 23, 2018 | Webisode | Zee Marathi 23rd June 2018 Webisode

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 23, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 23, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 25, 2018 | Webisode | Zee Marathi 25th June 2018 Webisode

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 25, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 25, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 26, 2018 | Webisode | Zee Marathi 26th June 2018 Webisode

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 26, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 26, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 27, 2018 | Webisode | Zee Marathi 27th June 2018 Webisode

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 27, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 27, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 28, 2018 | Webisode | Zee Marathi 28th June 2018 Webisode

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 28, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | June 28, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 3, 2018 | Webisode | Zee Marathi 3rd July 2018 Webisode

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 3, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 3, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 4, 2018 | Webisode | Zee Marathi 4th July 2018 Webisode

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 4, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 4, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 5, 2018 | Webisode | Zee Marathi 5th July 2018 Webisode

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 5, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 5, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 6, 2018 | Webisode | Zee Marathi 6th July 2018 Webisode

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 6, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 6, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 7, 2018 | Webisode | Zee Marathi 7th July 2018 Webisode

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 7, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 7, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 9, 2018 | Webisode | Zee Marathi 9th July 2018 Webisode

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 9, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 9, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 11, 2018 | Webisode | Zee Marathi 11th July 2018 Webisode

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 11, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 11, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 12, 2018 | Webisode | Zee Marathi 12th July 2018 Webisode

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 12, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 12, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Guru's Failure - 9th July to 14th July - Mazhya Navryachi Bayko 15th July 2018 Webisode

Guru's Failure - 9th July to 14th July - Mazhya Navryachi Bayko

Guru's Failure - 9th July to 14th July - Mazhya Navryachi Bayko

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 13, 2018 | Webisode | Zee Marathi 13th July 2018 Webisode

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 13, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 13, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 14, 2018 | Webisode | Zee Marathi 14th July 2018 Webisode

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 14, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 14, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 16, 2018 | Webisode | Zee Marathi 16th July 2018 Webisode

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 16, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 16, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 17, 2018 | Webisode | Zee Marathi 17th July 2018 Webisode

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 17, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Mazhya Navryachi Bayko (Marathi) | July 17, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Best Scenes

Soumitra and Radhika Perform the Holi Puja | Mazhya Navryachi Bayko

Soumitra and Radhika Perform the Holi Puja | Mazhya Navryachi Bayko

Soumitra and Radhika Perform the Holi Puja | Mazhya Navryachi Bayko

Watch

Share

Shanaya's fake suicide attempt - Mazhya Navryachi Bayko - Promo

Shanaya's fake suicide attempt - Mazhya Navryachi Bayko - Promo

Shanaya's fake suicide attempt - Mazhya Navryachi Bayko - Promo

Watch

Share

Will Guru and Shanya get married? - Mazhya Navryachi Bayko - Promo

Will Guru and Shanya get married? - Mazhya Navryachi Bayko - Promo

Will Guru and Shanya get married? - Mazhya Navryachi Bayko - Promo

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - Promo

Mazhya Navryachi Bayko - Promo

Mazhya Navryachi Bayko - Promo

Watch

Share

Radhika schemes against Shanaya - Mazhya Navryachi Bayko – Promo

Radhika schemes against Shanaya - Mazhya Navryachi Bayko – Promo

Radhika schemes against Shanaya - Mazhya Navryachi Bayko – Promo

Watch

Share

Radhika discovers Guru’s truth – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Radhika discovers Guru’s truth – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Radhika discovers Guru’s truth – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Watch

Share

Radhika Vs Gurunath - Mazhya Navryachi Bayko promo

Radhika Vs Gurunath - Mazhya Navryachi Bayko promo

Radhika Vs Gurunath - Mazhya Navryachi Bayko promo

Watch

Share

Radhika has a new plan to expose Guru – Mazhya Navryachi Bayko Highlights

Radhika has a new plan to expose Guru – Mazhya Navryachi Bayko Highlights

Radhika has a new plan to expose Guru – Mazhya Navryachi Bayko Highlights

Watch

Share

Shanaya is in Trouble - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Shanaya is in Trouble - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Shanaya is in Trouble - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Watch

Share

Guru gets irritated with Mahadik – Mazhya Navryachi Bayko Highlights

Guru gets irritated with Mahadik – Mazhya Navryachi Bayko Highlights

Guru gets irritated with Mahadik – Mazhya Navryachi Bayko Highlights

Watch

Share

Radhika and Gurunath Celebrate Gudi Padwa | Mazhya Navryachi Bayko

Radhika and Gurunath Celebrate Gudi Padwa | Mazhya Navryachi Bayko

Radhika and Gurunath Celebrate Gudi Padwa | Mazhya Navryachi Bayko

Watch

Share

Radhika decides to surprise Saumitra – Mazhya Navryachi Bayko Highlights

Radhika decides to surprise Saumitra – Mazhya Navryachi Bayko Highlights

Radhika decides to surprise Saumitra – Mazhya Navryachi Bayko Highlights

Watch

Share

Shanaya's fake suicide attempt - Mazhya Navryachi Bayko Highlights

Shanaya's fake suicide attempt - Mazhya Navryachi Bayko Highlights

Shanaya's fake suicide attempt - Mazhya Navryachi Bayko Highlights

Watch

Share

Saumitra gets angry on Radhika – Mazhya Navryachi Bayko Highlights

Saumitra gets angry on Radhika – Mazhya Navryachi Bayko Highlights

Saumitra gets angry on Radhika – Mazhya Navryachi Bayko Highlights

Watch

Share

Shanaya gets high and dances on street - Mazhya Navryachi Bayko Highlights

Shanaya gets high and dances on street - Mazhya Navryachi Bayko Highlights

Shanaya gets high and dances on street - Mazhya Navryachi Bayko Highlights

Watch

Share

Guru Creates Scene in Society - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Guru Creates Scene in Society - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Guru Creates Scene in Society - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Watch

Share

Guru Creates Confusion - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Guru Creates Confusion - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Guru Creates Confusion - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Watch

Share

Guru Faces Humiliation in Office - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Guru Faces Humiliation in Office - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Guru Faces Humiliation in Office - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Watch

Share

Guru Gets Insulted - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Guru Gets Insulted - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Guru Gets Insulted - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Watch

Share

Shanaya Gets Upset with Guru - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Shanaya Gets Upset with Guru - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Shanaya Gets Upset with Guru - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Watch

Share

Guru’s Fake Concern for his Mother - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Guru’s Fake Concern for his Mother - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Guru’s Fake Concern for his Mother - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Watch

Share

Gurunath's Strategies To Fool Everyone - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Gurunath's Strategies To Fool Everyone - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Gurunath's Strategies To Fool Everyone - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Watch

Share

Radhika Teaches a Lesson To Shanaya - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Radhika Teaches a Lesson To Shanaya - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Radhika Teaches a Lesson To Shanaya - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Watch

Share

Guru's Sandwich - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Guru's Sandwich - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Guru's Sandwich - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Watch

Share

Shanaya's Next Move Against Radhika - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Shanaya's Next Move Against Radhika - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Shanaya's Next Move Against Radhika - Mazhya Navryachi Bayko - Highlights

Watch

Share

Promos

Will Saumitra’s plan succeed? | Mazhya Navryachi Bayko | Promo

Will Saumitra’s plan succeed? | Mazhya Navryachi Bayko | Promo

Will Saumitra’s plan succeed? | Mazhya Navryachi Bayko | Promo

Watch

Share

Shanaya's groom search begins - Mazhya Navryachi Bayko Promo

Shanaya's groom search begins - Mazhya Navryachi Bayko Promo

Shanaya's groom search begins - Mazhya Navryachi Bayko Promo

Watch

Share

Weekend Entertainment - 29th March to 3rd April

Weekend Entertainment - 29th March to 3rd April

Weekend Entertainment - 29th March to 3rd April

Watch

Share

Will Guru get the position of CEO? - Mazhya Navraychi Bayko 1hour special Promo

Will Guru get the position of CEO? - Mazhya Navraychi Bayko 1hour special Promo

Will Guru get the position of CEO? - Mazhya Navraychi Bayko 1hour special Promo

Watch

Share

Will Guru become the CEO? - Mazhya Navraychi Bayko 1hour special Promo

Will Guru become the CEO? - Mazhya Navraychi Bayko 1hour special Promo

Will Guru become the CEO? - Mazhya Navraychi Bayko 1hour special Promo

Watch

Share

Will Guru’s dream ever come true? – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Will Guru’s dream ever come true? – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Will Guru’s dream ever come true? – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Watch

Share

Will Guru’s dream ever come true? – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Will Guru’s dream ever come true? – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Will Guru’s dream ever come true? – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Watch

Share

Shanaya is criticized and insulted by Radhika's staff – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Shanaya is criticized and insulted by Radhika's staff – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Shanaya is criticized and insulted by Radhika's staff – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Watch

Share

Shanaya warns Radhika – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Shanaya warns Radhika – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Shanaya warns Radhika – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Watch

Share

Shanaya's revenge - Majhya Navaryachi Baiko - Promo

Shanaya's revenge - Majhya Navaryachi Baiko - Promo

Shanaya's revenge - Majhya Navaryachi Baiko - Promo

Watch

Share

Shanaya makes plans to take over Radhika's company - Mazhya Navaryachi Bayko - Promo

Shanaya makes plans to take over Radhika's company - Mazhya Navaryachi Bayko - Promo

Shanaya makes plans to take over Radhika's company - Mazhya Navaryachi Bayko - Promo

Watch

Share

Radhika teaches a lesson to Shanaya – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Radhika teaches a lesson to Shanaya – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Radhika teaches a lesson to Shanaya – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Watch

Share

Shanaya’s new plan – Mazhya Navryachi Bayki Promo

Shanaya’s new plan – Mazhya Navryachi Bayki Promo

Shanaya’s new plan – Mazhya Navryachi Bayki Promo

Watch

Share

Radhika’s new look – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Radhika’s new look – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Radhika’s new look – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Watch

Share

Radhika is happy about her success – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Radhika is happy about her success – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Radhika is happy about her success – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Watch

Share

Saumitra's mother accepts Radhika as daughter in law – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Saumitra's mother accepts Radhika as daughter in law – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Saumitra's mother accepts Radhika as daughter in law – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Watch

Share

Guru creates a scene at Radhika's wedding - Mazhya Navryachi Bayko Promo

Guru creates a scene at Radhika's wedding - Mazhya Navryachi Bayko Promo

Guru creates a scene at Radhika's wedding - Mazhya Navryachi Bayko Promo

Watch

Share

Saumitra expresses his feelings to Radhika – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Saumitra expresses his feelings to Radhika – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Saumitra expresses his feelings to Radhika – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Watch

Share

Big trouble for Radhika – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Big trouble for Radhika – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Big trouble for Radhika – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Watch

Share

Soumitra is hospitalized – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Soumitra is hospitalized – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Soumitra is hospitalized – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Watch

Share

We support Radhika campaign – Mazhya Navryachi Bayko Promo

We support Radhika campaign – Mazhya Navryachi Bayko Promo

We support Radhika campaign – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Watch

Share

Radhika thanks her well-wishers – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Radhika thanks her well-wishers – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Radhika thanks her well-wishers – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Watch

Share

Radhika to be acquitted – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Radhika to be acquitted – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Radhika to be acquitted – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Watch

Share

Radhika’s new beginning – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Radhika’s new beginning – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Radhika’s new beginning – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Watch

Share

Saumitra's assurance for Radhika – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Saumitra's assurance for Radhika – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Saumitra's assurance for Radhika – Mazhya Navryachi Bayko Promo

Watch

Share

Mobisodes

Mazhya Navryachi Bayko - 02 December 2019 to 15 December 2019 - Quick Recap 15th December 2019 Full Episode (Mobisode)

Mazhya Navryachi Bayko - 02 December 2019 to 15 December 2019 - Quick Recap

Mazhya Navryachi Bayko - 02 December 2019 to 15 December 2019 - Quick Recap

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - 16 December 2019 to 29 December 2019 - Quick Recap 29th December 2019 Full Episode (Mobisode)

Mazhya Navryachi Bayko - 16 December 2019 to 29 December 2019 - Quick Recap

Mazhya Navryachi Bayko - 16 December 2019 to 29 December 2019 - Quick Recap

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - 30 December 2019 to 12 January 2020 - Quick Recap 12th January 2020 Full Episode (Mobisode)

Mazhya Navryachi Bayko - 30 December 2019 to 12 January 2020 - Quick Recap

Mazhya Navryachi Bayko - 30 December 2019 to 12 January 2020 - Quick Recap

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - 13 January 2020 to 26 January 2020 - Quick Recap 26th January 2020 Full Episode (Mobisode)

Mazhya Navryachi Bayko - 13 January 2020 to 26 January 2020 - Quick Recap

Mazhya Navryachi Bayko - 13 January 2020 to 26 January 2020 - Quick Recap

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - 27 January 2020 to 09 February 2020 - Quick Recap 9th February 2020 Full Episode (Mobisode)

Mazhya Navryachi Bayko - 27 January 2020 to 09 February 2020 - Quick Recap

Mazhya Navryachi Bayko - 27 January 2020 to 09 February 2020 - Quick Recap

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - 10 February 2020 to 23 February 2020 - Quick Recap 23rd February 2020 Full Episode (Mobisode)

Mazhya Navryachi Bayko - 10 February 2020 to 23 February 2020 - Quick Recap

Mazhya Navryachi Bayko - 10 February 2020 to 23 February 2020 - Quick Recap

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - 24 February 2020 to 08 March 2020 - Quick Recap 8th March 2020 Full Episode (Mobisode)

Mazhya Navryachi Bayko - 24 February 2020 to 08 March 2020 - Quick Recap

Mazhya Navryachi Bayko - 24 February 2020 to 08 March 2020 - Quick Recap

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - 09 March 2020 to 22 March 2020 - Quick Recap 27th May 2020 Full Episode (Mobisode)

Mazhya Navryachi Bayko - 09 March 2020 to 22 March 2020 - Quick Recap

Mazhya Navryachi Bayko - 09 March 2020 to 22 March 2020 - Quick Recap

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - 13 July 2020 to 25 July 2020 - Quick Recap 27th May 2020 Full Episode (Mobisode)

Mazhya Navryachi Bayko - 13 July 2020 to 25 July 2020 - Quick Recap

Mazhya Navryachi Bayko - 13 July 2020 to 25 July 2020 - Quick Recap

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - 27 July 2020 to 08 August 2020 - Quick Recap 27th May 2020 Full Episode (Mobisode)

Mazhya Navryachi Bayko - 27 July 2020 to 08 August 2020 - Quick Recap

Mazhya Navryachi Bayko - 27 July 2020 to 08 August 2020 - Quick Recap

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - 10 August 2020 to 22 August 2020 - Quick Recap 27th May 2020 Full Episode (Mobisode)

Mazhya Navryachi Bayko - 10 August 2020 to 22 August 2020 - Quick Recap

Mazhya Navryachi Bayko - 10 August 2020 to 22 August 2020 - Quick Recap

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - 24 August 2020 to 05 September 2020 - Quick Recap 5th September 2020 Full Episode (Mobisode)

Mazhya Navryachi Bayko - 24 August 2020 to 05 September 2020 - Quick Recap

Mazhya Navryachi Bayko - 24 August 2020 to 05 September 2020 - Quick Recap

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - 07 September 2020 to 19 September 2020 - Quick Recap 19th September 2020 Full Episode (Mobisode)

Mazhya Navryachi Bayko - 07 September 2020 to 19 September 2020 - Quick Recap

Mazhya Navryachi Bayko - 07 September 2020 to 19 September 2020 - Quick Recap

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - 21 September 2020 to 03 October 2020 - Quick Recap 3rd October 2020 Full Episode (Mobisode)

Mazhya Navryachi Bayko - 21 September 2020 to 03 October 2020 - Quick Recap

Mazhya Navryachi Bayko - 21 September 2020 to 03 October 2020 - Quick Recap

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - 05 October 2020 to 18 October 2020 - Quick Recap 19th October 2020 Full Episode (Mobisode)

Mazhya Navryachi Bayko - 05 October 2020 to 18 October 2020 - Quick Recap

Mazhya Navryachi Bayko - 05 October 2020 to 18 October 2020 - Quick Recap

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - 19 October 2020 to 01 November 2020 - Quick Recap 2nd November 2020 Full Episode (Mobisode)

Mazhya Navryachi Bayko - 19 October 2020 to 01 November 2020 - Quick Recap

Mazhya Navryachi Bayko - 19 October 2020 to 01 November 2020 - Quick Recap

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - 02 November 2020 to 15 November 2020 - Quick Recap 16th November 2020 Full Episode (Mobisode)

Mazhya Navryachi Bayko - 02 November 2020 to 15 November 2020 - Quick Recap

Mazhya Navryachi Bayko - 02 November 2020 to 15 November 2020 - Quick Recap

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - 16 November 2020 to 29 November 2020 - Quick Recap 30th November 2020 Full Episode (Mobisode)

Mazhya Navryachi Bayko - 16 November 2020 to 29 November 2020 - Quick Recap

Mazhya Navryachi Bayko - 16 November 2020 to 29 November 2020 - Quick Recap

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - 30 November 2020 to 13 December 2020 - Quick Recap 14th December 2020 Full Episode (Mobisode)

Mazhya Navryachi Bayko - 30 November 2020 to 13 December 2020 - Quick Recap

Mazhya Navryachi Bayko - 30 November 2020 to 13 December 2020 - Quick Recap

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - 14 December 2020 to 27 December 2020 - Quick Recap 28th December 2020 Full Episode (Mobisode)

Mazhya Navryachi Bayko - 14 December 2020 to 27 December 2020 - Quick Recap

Mazhya Navryachi Bayko - 14 December 2020 to 27 December 2020 - Quick Recap

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - 28 December 2020 to 10 January 2021 - Quick Recap 11th January 2021 Full Episode (Mobisode)

Mazhya Navryachi Bayko - 28 December 2020 to 10 January 2021 - Quick Recap

Mazhya Navryachi Bayko - 28 December 2020 to 10 January 2021 - Quick Recap

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - 11 January 2021 to 24 January 2021 - Quick Recap 23rd January 2021 Full Episode (Mobisode)

Mazhya Navryachi Bayko - 11 January 2021 to 24 January 2021 - Quick Recap

Mazhya Navryachi Bayko - 11 January 2021 to 24 January 2021 - Quick Recap

Watch

Share

Mazhya Navryachi Baykoa - 25 January 2021 to 07 February 2021 - Quick Recap 6th February 2021 Full Episode (Mobisode)

Mazhya Navryachi Baykoa - 25 January 2021 to 07 February 2021 - Quick Recap

Mazhya Navryachi Baykoa - 25 January 2021 to 07 February 2021 - Quick Recap

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - 8 February 2021 to 21 February 2021 - Quick Recap 22nd February 2021 Full Episode (Mobisode)

Mazhya Navryachi Bayko - 8 February 2021 to 21 February 2021 - Quick Recap

Mazhya Navryachi Bayko - 8 February 2021 to 21 February 2021 - Quick Recap

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko - 22 February 2021 to 07 March 2021 - Quick Recap 8th March 2021 Full Episode (Mobisode)

Mazhya Navryachi Bayko - 22 February 2021 to 07 March 2021 - Quick Recap

Mazhya Navryachi Bayko - 22 February 2021 to 07 March 2021 - Quick Recap

Watch

Share

Mazhi Tuzhi Reshimgaath TV Show

Mazhi Tuzhi Reshimgaath

Mazhi Tuzhi Reshimgaath

Watch

Share

Man Udu Udu Zhala TV Show

Man Udu Udu Zhala

Man Udu Udu Zhala

Watch

Share

Yeu Kashi Tashi Me Nandayla TV Show

Yeu Kashi Tashi Me Nandayla

Yeu Kashi Tashi Me Nandayla

Watch

Share

Lagira Zhala Jee TV Show

Lagira Zhala Jee

Lagira Zhala Jee

Watch

Share

Man Zhala Bajind TV Show

Man Zhala Bajind

Man Zhala Bajind

Watch

Share

Swarajyarakshak Sambhaji TV Show

Swarajyarakshak Sambhaji

Swarajyarakshak Sambhaji

Watch

Share

Phulpakhru TV Show

Phulpakhru

Phulpakhru

Watch

Share

Tujhya Majhya Sansarala Ani Kaay Hawa TV Show

Tujhya Majhya Sansarala Ani Kaay Hawa

Tujhya Majhya Sansarala Ani Kaay Hawa

Watch

Share

Ratris Khel Chale 3 TV Show

Ratris Khel Chale 3

Ratris Khel Chale 3

Watch

Share

Honaar Soon Mee Hyaa Gharchi TV Show

Honaar Soon Mee Hyaa Gharchi

Honaar Soon Mee Hyaa Gharchi

Watch

Share

Dil Dosti Duniyadaari TV Show

Dil Dosti Duniyadaari

Dil Dosti Duniyadaari

Watch

Share

Tujhyat Jeev Rangala TV Show

Tujhyat Jeev Rangala

Tujhyat Jeev Rangala

Watch

Share

Devmanus TV Show

Devmanus

Devmanus

Watch

Share

Julun Yeti Reshimgaathi TV Show

Julun Yeti Reshimgaathi

Julun Yeti Reshimgaathi

Watch

Share

Ratris Khel Chale 2 TV Show

Ratris Khel Chale 2

Ratris Khel Chale 2

Watch

Share

Majha Hoshil Na TV Show

Majha Hoshil Na

Majha Hoshil Na

Watch

Share

Agga Bai Sasubai TV Show

Agga Bai Sasubai

Agga Bai Sasubai

Watch

Share

Aggabai Sunbai TV Show

Aggabai Sunbai

Aggabai Sunbai

Watch

Share

Pahile Na Me Tula TV Show

Pahile Na Me Tula

Pahile Na Me Tula

Watch

Share

Jai Malhar TV Show

Jai Malhar

Jai Malhar

Watch

Share

Ka Re Durava TV Show

Ka Re Durava

Ka Re Durava

Watch

Share

Ratris Khel Chale TV Show

Ratris Khel Chale

Ratris Khel Chale

Watch

Share

Sara Kahi Tichyasathi TV Show

Sara Kahi Tichyasathi

Sara Kahi Tichyasathi

Watch

Share

Jai Bhim - Eka Mahanayakachi Gatha TV Show

Jai Bhim - Eka Mahanayakachi Gatha

Jai Bhim - Eka Mahanayakachi Gatha

Watch

Share

Mazhi Tuzhi Reshimgaath TV Show

Mazhi Tuzhi Reshimgaath

Mazhi Tuzhi Reshimgaath

Watch

Share

Man Udu Udu Zhala TV Show

Man Udu Udu Zhala

Man Udu Udu Zhala

Watch

Share

Yeu Kashi Tashi Me Nandayla TV Show

Yeu Kashi Tashi Me Nandayla

Yeu Kashi Tashi Me Nandayla

Watch

Share

Lagira Zhala Jee TV Show

Lagira Zhala Jee

Lagira Zhala Jee

Watch

Share

Man Zhala Bajind TV Show

Man Zhala Bajind

Man Zhala Bajind

Watch

Share

Phulpakhru TV Show

Phulpakhru

Phulpakhru

Watch

Share

Tujhya Majhya Sansarala Ani Kaay Hawa TV Show

Tujhya Majhya Sansarala Ani Kaay Hawa

Tujhya Majhya Sansarala Ani Kaay Hawa

Watch

Share

Honaar Soon Mee Hyaa Gharchi TV Show

Honaar Soon Mee Hyaa Gharchi

Honaar Soon Mee Hyaa Gharchi

Watch

Share

Tujhyat Jeev Rangala TV Show

Tujhyat Jeev Rangala

Tujhyat Jeev Rangala

Watch

Share

Julun Yeti Reshimgaathi TV Show

Julun Yeti Reshimgaathi

Julun Yeti Reshimgaathi

Watch

Share

Majha Hoshil Na TV Show

Majha Hoshil Na

Majha Hoshil Na

Watch

Share

Agga Bai Sasubai TV Show

Agga Bai Sasubai

Agga Bai Sasubai

Watch

Share

Aggabai Sunbai TV Show

Aggabai Sunbai

Aggabai Sunbai

Watch

Share

Pahile Na Me Tula TV Show

Pahile Na Me Tula

Pahile Na Me Tula

Watch

Share

Ka Re Durava TV Show

Ka Re Durava

Ka Re Durava

Watch

Share

36 Guni Jodi TV Show

36 Guni Jodi

36 Guni Jodi

Watch

Share

Hrudayee Preet Jagate TV Show

Hrudayee Preet Jagate

Hrudayee Preet Jagate

Watch

Share

Tu Tevha Tashi TV Show

Tu Tevha Tashi

Tu Tevha Tashi

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko Stories

Ryan Reynolds says Free Guy has all elements of a Bollywood film

Ryan Reynolds says Free Guy has all elements of a Bollywood film

Ryan Reynolds says Free Guy has all elements of a Bollywood film

Watch

Share

Jr NTR’s next film NTR 30 to have Alia Bhatt in lead role?

Jr NTR’s next film NTR 30 to have Alia Bhatt in lead role?

Jr NTR’s next film NTR 30 to have Alia Bhatt in lead role?

Watch

Share

Allu Arjun has craziest fan following, mobbed by fans: here’s a proof

Allu Arjun has craziest fan following, mobbed by fans: here’s a proof

Allu Arjun has craziest fan following, mobbed by fans: here’s a proof

Watch

Share

Music director Thaman’s mother to try her hand in singing for the 1st time

Music director Thaman’s mother to try her hand in singing for the 1st time

Music director Thaman’s mother to try her hand in singing for the 1st time

Watch

Share

 Mission Impossible 7, starring Tom Cruise comes to an end: Christopher McQuarrie took to social media to commend his cast & crew

 Mission Impossible 7, starring Tom Cruise comes to an end: Christopher McQuarrie took to social media to commend his cast & crew

 Mission Impossible 7, starring Tom Cruise comes to an end: Christopher McQuarrie took to social media to commend his cast & crew

Watch

Share

Allu Arjun is resolute about Pushpa: The Rise’s launch date

Allu Arjun is resolute about Pushpa: The Rise’s launch date

Allu Arjun is resolute about Pushpa: The Rise’s launch date

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko’s Rasika Sunil Enhances Her Makeup Skills Amid COVID-19 Lockdown

Mazhya Navryachi Bayko’s Rasika Sunil Enhances Her Makeup Skills Amid COVID-19 Lockdown

Mazhya Navryachi Bayko’s Rasika Sunil Enhances Her Makeup Skills Amid COVID-19 Lockdown

Watch

Share

Holi Special: 5 Instances From Majha Hoshil Na, Devmanus That Showcased Triumph Of Good Over Evil!

Holi Special: 5 Instances From Majha Hoshil Na, Devmanus That Showcased Triumph Of Good Over Evil!

Holi Special: 5 Instances From Majha Hoshil Na, Devmanus That Showcased Triumph Of Good Over Evil!

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko’s Abhijeet Khandkekar Expresses Gratitude Through A Heartfelt Post As The Show Wraps Up!

Mazhya Navryachi Bayko’s Abhijeet Khandkekar Expresses Gratitude Through A Heartfelt Post As The Show Wraps Up!

Mazhya Navryachi Bayko’s Abhijeet Khandkekar Expresses Gratitude Through A Heartfelt Post As The Show Wraps Up!

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko Fame Rasika Sunil And Her Beau Aditya Seal It With A Ring- Watch Video

Mazhya Navryachi Bayko Fame Rasika Sunil And Her Beau Aditya Seal It With A Ring- Watch Video

Mazhya Navryachi Bayko Fame Rasika Sunil And Her Beau Aditya Seal It With A Ring- Watch Video

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko 08 March 2021 Spoilers: Radhika receives an award!

Mazhya Navryachi Bayko 08 March 2021 Spoilers: Radhika receives an award!

Mazhya Navryachi Bayko 08 March 2021 Spoilers: Radhika receives an award!

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko 06 March 2021 Spoiler: Shanaya, Maya and Radhika come together!

Mazhya Navryachi Bayko 06 March 2021 Spoiler: Shanaya, Maya and Radhika come together!

Mazhya Navryachi Bayko 06 March 2021 Spoiler: Shanaya, Maya and Radhika come together!

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko 05 March 2021 Written Update: Gurunath apologies to everyone!

Mazhya Navryachi Bayko 05 March 2021 Written Update: Gurunath apologies to everyone!

Mazhya Navryachi Bayko 05 March 2021 Written Update: Gurunath apologies to everyone!

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko 05 March 2021 Spoiler: Gurunath cries in front of everyone

Mazhya Navryachi Bayko 05 March 2021 Spoiler: Gurunath cries in front of everyone

Mazhya Navryachi Bayko 05 March 2021 Spoiler: Gurunath cries in front of everyone

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko 04 March 2021 Written Update: Gotya Sheth apologises to Radhika!

Mazhya Navryachi Bayko 04 March 2021 Written Update: Gotya Sheth apologises to Radhika!

Mazhya Navryachi Bayko 04 March 2021 Written Update: Gotya Sheth apologises to Radhika!

Watch

Share

Details About Mazhya Navryachi Bayko Show :

Show Released Date
22 Aug 2016
Total Episodes
1291
Audio Langauges
  • Marathi
Genres
Drama
Romance