placeholderImageplayerBotImage

Jodha Akbar - Bhojpuri

Maham Anga Gets Zaheer Killed

E 8

4 Apr 2022

TV Shows

U

39m

Historical DramaRomance

Share

Watchlist

Audio Languages:Bhojpuri

Bharmal scolds Jodha for meeting Suryabhan. Mainavati persuades Jodha to marry Suryabhan. Maham Anga gets Zaheer killed to instigate Jalal against Ruqaiya and Bairam Khan.

Cast:

Jalaluddin Mohammad Akbar

Rajat Tokas

Jodha Bai

Paridhi Sharma

Ruqaiya Sultan Begum

Lavina Tandon

Maham Anga

Ashwini Kalsekar

Salima Sultan Begum

Manisha Yadav

Anarkali

Heena Parmar

Hamida Banu Begum

Chhaya Phadkar

Nuruddin Mohammad Salim Jahangir

Ravi Bhatia

Creators:

Director

Santram Varma, Ranjan Singh, Vicky Chauhan

clp