11 Mar 2022 • Episode 509 : Vaibhav's Death Devastates Bhim

Ek Mahanayak - Dr B R Ambedkar
U
20m
:
:

Bhim is devastated after Vaibhav’s death, while Jijabai and Lakshmibai rejoice. Narottam blames Bhim for Vaibhav’s death. Later, an upset Bhim reads Vaibhav’s letter and breaks down.

Details About Ek Mahanayak - Dr B R Ambedkar Show :

Release Date
11 Mar 2022
Genres
  • Biopic
  • Drama
Audio Languages:
  • Hindi
Cast
  • Atharva
  • Narayani Mahesh Varne
  • Jagannath Nivangune
  • Sneha Salvi Mehta
  • Falguni Dave
Director
  • Vinod Manikrao