Agniparikshe

Agniparikshe

E0122mDrama
Watch

Share

Agniparikshe

E0222mDrama
Watch

Share

Agniparikshe

E0322mDrama
Watch

Share

Agniparikshe

E0422mDrama
Watch

Share

Agniparikshe

E0522mDrama
Watch

Share

Agniparikshe

E0622mDrama
Watch

Share

Agniparikshe

E0719mDrama
Watch

Share

Agniparikshe

E0821mDrama
Watch

Share

Agniparikshe

E0921mDrama
Watch

Share

Agniparikshe

E1021mDrama
Watch

Share

Previews

Agniparikshe - February 01, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 01, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 01, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Agniparikshe - February 02, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 02, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 02, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Agniparikshe - February 03, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 03, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 03, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Agniparikshe - February 04, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 04, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 04, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Agniparikshe - February 05, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 05, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 05, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Agniparikshe - February 06, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 06, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 06, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Agniparikshe - February 07, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 07, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 07, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Agniparikshe - February 08, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 08, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 08, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Agniparikshe - February 09, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 09, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 09, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Agniparikshe - February 10, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 10, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 10, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Agniparikshe - February 11, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 11, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 11, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Agniparikshe - February 12, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 12, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 12, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Agniparikshe - February 13, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 13, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 13, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Agniparikshe - February 14, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 14, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 14, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Agniparikshe - February 15, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 15, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 15, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Agniparikshe - February 16, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 16, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 16, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Agniparikshe - February 17, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 17, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 17, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Agniparikshe - February 18, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 18, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 18, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Agniparikshe - February 19, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 19, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 19, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Agniparikshe - February 20, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 20, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 20, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Agniparikshe - February 21, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 21, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 21, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Agniparikshe - February 22, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 22, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 22, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Agniparikshe - February 23, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 23, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 23, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Agniparikshe - February 24, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 24, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 24, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Agniparikshe - February 25, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 25, 2022 - Episode Spoiler

Agniparikshe - February 25, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Webisodes

Agniparikshe 12th April 2022 Webisode

Radhika's Concern Delights Kailash

Radhika's Concern Delights Kailash

Watch

Share

Agniparikshe 13th April 2022 Webisode

Kailash Prepares Halwa for Radhika

Kailash Prepares Halwa for Radhika

Watch

Share

Agniparikshe 14th April 2022 Webisode

Malleswari Spoils Radhika's Henna

Malleswari Spoils Radhika's Henna

Watch

Share

Agniparikshe 15th April 2022 Webisode

Agniparikshe - April 15, 2022 - Webisode

Agniparikshe - April 15, 2022 - Webisode

Watch

Share

Agniparikshe 18th February 2022 Webisode

Agniparikshe | 11 April, 2022 - 16 April, 2022

Agniparikshe | 11 April, 2022 - 16 April, 2022

Watch

Share

Agniparikshe 16th April 2022 Webisode

Agniparikshe - April 16, 2022 - Webisode

Agniparikshe - April 16, 2022 - Webisode

Watch

Share

Agniparikshe 17th April 2022 Webisode

Agniparikshe - April 17, 2022 - Webisode

Agniparikshe - April 17, 2022 - Webisode

Watch

Share

Agniparikshe 17th April 2022 Webisode

Agniparikshe - April 17, 2022 - Webisode

Agniparikshe - April 17, 2022 - Webisode

Watch

Share

Agniparikshe 18th April 2022 Webisode

Kailash Worries about Radhika

Kailash Worries about Radhika

Watch

Share

Agniparikshe 19th April 2022 Webisode

Malleswari to Work at Kailash's Office

Malleswari to Work at Kailash's Office

Watch

Share

Agniparikshe 20th April 2022 Webisode

Radhika Visits Kailash's Office

Radhika Visits Kailash's Office

Watch

Share

Agniparikshe 21st April 2022 Webisode

Malleswari Lies to Kailash

Malleswari Lies to Kailash

Watch

Share

Agniparikshe 22nd April 2022 Webisode

Radhika Feels Lucky

Radhika Feels Lucky

Watch

Share

Agniparikshe 23rd April 2022 Webisode

Agniparikshe - April 23, 2022 - Webisode

Agniparikshe - April 23, 2022 - Webisode

Watch

Share

Agniparikshe 24th April 2022 Webisode

Agniparikshe - April 24, 2022 - Webisode

Agniparikshe - April 24, 2022 - Webisode

Watch

Share

Agniparikshe 24th April 2022 Webisode

Agniparikshe - April 24, 2022 - Webisode

Agniparikshe - April 24, 2022 - Webisode

Watch

Share

Agniparikshe 25th April 2022 Webisode

Agniparikshe | 18 April, 2022 - 24 April, 2022

Agniparikshe | 18 April, 2022 - 24 April, 2022

Watch

Share

Agniparikshe 25th April 2022 Webisode

Amar Helps Shakuntala Devi

Amar Helps Shakuntala Devi

Watch

Share

Agniparikshe 26th April 2022 Webisode

Kailash Gets Worried

Kailash Gets Worried

Watch

Share

Agniparikshe 27th April 2022 Webisode

Amar's Arrival Shocks Radhika

Amar's Arrival Shocks Radhika

Watch

Share

Agniparikshe 28th April 2022 Webisode

Radhika Tries to Reason with Amar

Radhika Tries to Reason with Amar

Watch

Share

Agniparikshe 29th April 2022 Webisode

Sujatha Gets Worried

Sujatha Gets Worried

Watch

Share

Agniparikshe 30th April 2022 Webisode

Agniparikshe - April 30, 2022 - Webisode

Agniparikshe - April 30, 2022 - Webisode

Watch

Share

Agniparikshe 1st May 2022 Webisode

Agniparikshe - May 01, 2022 - Webisode

Agniparikshe - May 01, 2022 - Webisode

Watch

Share

Agniparikshe 1st May 2022 Webisode

Agniparikshe - May 01, 2022 - Webisode

Agniparikshe - May 01, 2022 - Webisode

Watch

Share

Clips

Agniparikshe - June 14, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 14, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 14, 2022 - Best Scene

Watch

Share

Agniparikshe - June 15, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 15, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 15, 2022 - Best Scene

Watch

Share

Agniparikshe - June 16, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 16, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 16, 2022 - Best Scene

Watch

Share

Agniparikshe - June 17, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 17, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 17, 2022 - Best Scene

Watch

Share

Agniparikshe - June 18, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 18, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 18, 2022 - Best Scene

Watch

Share

Agniparikshe - June 19, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 19, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 19, 2022 - Best Scene

Watch

Share

Agniparikshe - June 19, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 19, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 19, 2022 - Best Scene

Watch

Share

Agniparikshe - June 20, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 20, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 20, 2022 - Best Scene

Watch

Share

Agniparikshe - June 21, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 21, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 21, 2022 - Best Scene

Watch

Share

Agniparikshe - June 22, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 22, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 22, 2022 - Best Scene

Watch

Share

Agniparikshe - June 23, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 23, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 23, 2022 - Best Scene

Watch

Share

Agniparikshe - June 24, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 24, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 24, 2022 - Best Scene

Watch

Share

Agniparikshe - June 25, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 25, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 25, 2022 - Best Scene

Watch

Share

Agniparikshe - June 26, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 26, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 26, 2022 - Best Scene

Watch

Share

Agniparikshe - June 26, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 26, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 26, 2022 - Best Scene

Watch

Share

Agniparikshe - June 27, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 27, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 27, 2022 - Best Scene

Watch

Share

Agniparikshe - June 28, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 28, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 28, 2022 - Best Scene

Watch

Share

Agniparikshe - June 29, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 29, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 29, 2022 - Best Scene

Watch

Share

Agniparikshe - June 30, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 30, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - June 30, 2022 - Best Scene

Watch

Share

Agniparikshe - July 01, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - July 01, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - July 01, 2022 - Best Scene

Watch

Share

Agniparikshe - July 02, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - July 02, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - July 02, 2022 - Best Scene

Watch

Share

Agniparikshe - July 03, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - July 03, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - July 03, 2022 - Best Scene

Watch

Share

Agniparikshe - July 03, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - July 03, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - July 03, 2022 - Best Scene

Watch

Share

Agniparikshe - July 04, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - July 04, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - July 04, 2022 - Best Scene

Watch

Share

Agniparikshe - July 05, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - July 05, 2022 - Best Scene

Agniparikshe - July 05, 2022 - Best Scene

Watch

Share

Promos

A Loves Story Based on Revenge | Agniparikshe | Promo

A Loves Story Based on Revenge | Agniparikshe | Promo

A Loves Story Based on Revenge | Agniparikshe | Promo

Watch

Share

Hitler Kalyana TV Show

Hitler Kalyana

Hitler Kalyana

Watch

Share

No. 1 Sose TV Show

No. 1 Sose

No. 1 Sose

Watch

Share

Trinayani TV Show

Trinayani

Trinayani

Watch

Share

Jothe Jotheyali TV Show

Jothe Jotheyali

Jothe Jotheyali

Watch

Share

Naagini - 2 TV Show

Naagini - 2

Naagini - 2

Watch

Share

Gattimela TV Show

Gattimela

Gattimela

Watch

Share

Paaru TV Show

Paaru

Paaru

Watch

Share

Sathya TV Show

Sathya

Sathya

Watch

Share

Kamali TV Show

Kamali

Kamali

Watch

Share

Mahanayaka Dr. B. R. Ambedkar TV Show

Mahanayaka Dr. B. R. Ambedkar

Mahanayaka Dr. B. R. Ambedkar

Watch

Share

Krishna Sundari TV Show

Krishna Sundari

Krishna Sundari

Watch

Share

Nagabhairavi TV Show

Nagabhairavi

Nagabhairavi

Watch

Share

Punarvivaha TV Show

Punarvivaha

Punarvivaha

Watch

Share

Netaji Subhash Chandra Bose TV Show

Netaji Subhash Chandra Bose

Netaji Subhash Chandra Bose

Watch

Share

Naagini TV Show

Naagini

Naagini

Watch

Share

Punar Vivaha TV Show

Punar Vivaha

Punar Vivaha

Watch

Share

Annapoorna TV Show

Annapoorna

Annapoorna

Watch

Share

Shrirasthu Shubhamasthu TV Show

Shrirasthu Shubhamasthu

Shrirasthu Shubhamasthu

Watch

Share

Manemagalu TV Show

Manemagalu

Manemagalu

Watch

Share

Vaidehi Parinaya TV Show

Vaidehi Parinaya

Vaidehi Parinaya

Watch

Share

Puttakkana Makkalu TV Show

Puttakkana Makkalu

Puttakkana Makkalu

Watch

Share

Kalyanamasthu TV Show

Kalyanamasthu

Kalyanamasthu

Watch

Share

Mane Mane Mahalakshmi TV Show

Mane Mane Mahalakshmi

Mane Mane Mahalakshmi

Watch

Share

Bharathi TV Show

Bharathi

Bharathi

Watch

Share

Details About Agniparikshe Show :

Show Released Date31 Jan 2022
Total Episodes316
Cast Thanuja, Gouthami, Naveen, Aakarsh, Prabhakar
Director Puli Vasu
Genres Drama