Paramavatar Shri Krishna

Kansa lets Vasudeva wed Devaki - Paramavatar Shri Krishna

Watch

Share

A prediction about Kansa's death - Paramavatar Shri Krishna

Watch

Share

Kansa's evil intentions - Paramavatar Shri Krishna

Watch

Share

Kansa kills Devaki's first child - Paramavatar Shri Krishna

Watch

Share

Devaki's first six babies are killed - Paramavatar Shri Krishna

Watch

Share

Devaki conceives her seventh baby - Paramavatar Shri Krishna

Watch

Share

Vasudeva takes his eighth baby to Gokul - Paramavatar Shri Krishna

Watch

Share

Kansa fails to kill the girl child - Paramavatar Shri Krishna

Watch

Share

Episode 9 - Paramavatar Shri Krishna

Watch

Share

Episode 10 - Paramavatar Shri Krishna

Watch

Share

Trailers

Krishna and Sudama's reunion - Paramavatar Shri Krishna Promo

Krishna and Sudama's reunion - Paramavatar Shri Krishna Promo

Krishna and Sudama's reunion - Paramavatar Shri Krishna Promo

Watch

Share

Krishna stops Sudama from eating rice - Paramavatar Shri Krishna Promo

Krishna stops Sudama from eating rice - Paramavatar Shri Krishna Promo

Krishna stops Sudama from eating rice - Paramavatar Shri Krishna Promo

Watch

Share

Next Episode Spoilers

Paramavatar Shri Krishna - Episode 275 - July 6, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 275 - July 6, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 275 - July 6, 2018 - Preview

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna - Episode 276  - July 09, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 276 - July 09, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 276 - July 09, 2018 - Preview

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna - Episode 279 - July 12, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 279 - July 12, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 279 - July 12, 2018 - Preview

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna - Episode 280 - July 13, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 280 - July 13, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 280 - July 13, 2018 - Preview

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna - Episode 281 - July 16, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 281 - July 16, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 281 - July 16, 2018 - Preview

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna - Episode 278 - July 11, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 278 - July 11, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 278 - July 11, 2018 - Preview

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna - Episode 282 - July 17, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 282 - July 17, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 282 - July 17, 2018 - Preview

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna - Episode 283 - July 18, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 283 - July 18, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 283 - July 18, 2018 - Preview

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna - Episode 284 - July 19, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 284 - July 19, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 284 - July 19, 2018 - Preview

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna - Episode 285 - July 20, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 285 - July 20, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 285 - July 20, 2018 - Preview

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna - Episode 386 - November 27, 2018 - Next Episode Spoiler

Paramavatar Shri Krishna - Episode 386 - November 27, 2018 - Next Episode Spoiler

Paramavatar Shri Krishna - Episode 386 - November 27, 2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna - Episode 286 - July 23, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 286 - July 23, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 286 - July 23, 2018 - Preview

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna - Episode 287 - July 24, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 287 - July 24, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 287 - July 24, 2018 - Preview

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna - Episode 290 - July 27, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 290 - July 27, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 290 - July 27, 2018 - Preview

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna - Episode 291 - July 30, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 291 - July 30, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 291 - July 30, 2018 - Preview

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna - Episode 292 - July 31, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 292 - July 31, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 292 - July 31, 2018 - Preview

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna - Episode 293 - August 1, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 293 - August 1, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 293 - August 1, 2018 - Preview

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna - Episode 294 - August 2, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 294 - August 2, 2018 - Preview

Paramavatar Shri Krishna - Episode 294 - August 2, 2018 - Preview

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna - Episode 295 - August 3,2018 - Next Episode Spoiler

Paramavatar Shri Krishna - Episode 295 - August 3,2018 - Next Episode Spoiler

Paramavatar Shri Krishna - Episode 295 - August 3,2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna - Episode 296 - August 6,2018 - Next Episode Spoiler

Paramavatar Shri Krishna - Episode 296 - August 6,2018 - Next Episode Spoiler

Paramavatar Shri Krishna - Episode 296 - August 6,2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna - Episode 299 - August 9,2018 - Next Episode Spoiler

Paramavatar Shri Krishna - Episode 299 - August 9,2018 - Next Episode Spoiler

Paramavatar Shri Krishna - Episode 299 - August 9,2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna - Episode 304 - August 14, 2018 - Next Episode Spoiler

Paramavatar Shri Krishna - Episode 304 - August 14, 2018 - Next Episode Spoiler

Paramavatar Shri Krishna - Episode 304 - August 14, 2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna - Episode 306 - August 16, 2018 - Next Episode Spoiler

Paramavatar Shri Krishna - Episode 306 - August 16, 2018 - Next Episode Spoiler

Paramavatar Shri Krishna - Episode 306 - August 16, 2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna - Episode 308 - August 20, 2018 - Next Episode Spoiler

Paramavatar Shri Krishna - Episode 308 - August 20, 2018 - Next Episode Spoiler

Paramavatar Shri Krishna - Episode 308 - August 20, 2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna - Episode 309 - August 19,2018 - Next Episode Spoiler

Paramavatar Shri Krishna - Episode 309 - August 19,2018 - Next Episode Spoiler

Paramavatar Shri Krishna - Episode 309 - August 19,2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Episode in 5 mins

Will Kalayavan be able to kill kanha?  – 2nd July to 6th July 2018 –  Paramavatar Shri Krishna 8th July 2018 Webisode

Will Kalayavan be able to kill kanha?  – 2nd July to 6th July 2018 –  Paramavatar Shri Krishna

Will Kalayavan be able to kill kanha?  – 2nd July to 6th July 2018 –  Paramavatar Shri Krishna

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna - September 27, 2019 - Webisode 27th September 2019 Webisode

Paramavatar Shri Krishna - September 27, 2019 - Webisode

Paramavatar Shri Krishna - September 27, 2019 - Webisode

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | June 19, 2018 | Webisode |And TV 19th June 2018 Webisode

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | June 19, 2018 | Webisode |And TV

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | June 19, 2018 | Webisode |And TV

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | June 20, 2018 | Webisode |And TV 20th June 2018 Webisode

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | June 20, 2018 | Webisode |And TV

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | June 20, 2018 | Webisode |And TV

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | June 21, 2018 | Webisode |And TV 21st June 2018 Webisode

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | June 21, 2018 | Webisode |And TV

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | June 21, 2018 | Webisode |And TV

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | June 22, 2018 | Webisode |And TV 22nd June 2018 Webisode

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | June 22, 2018 | Webisode |And TV

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | June 22, 2018 | Webisode |And TV

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | June 25, 2018 | Webisode | And TV 25th June 2018 Webisode

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | June 25, 2018 | Webisode | And TV

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | June 25, 2018 | Webisode | And TV

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | June 26, 2018 | Webisode | And TV 26th June 2018 Webisode

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | June 26, 2018 | Webisode | And TV

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | June 26, 2018 | Webisode | And TV

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | June 27, 2018 | Webisode | And TV 27th June 2018 Webisode

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | June 27, 2018 | Webisode | And TV

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | June 27, 2018 | Webisode | And TV

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 4, 2018 | Webisode | And TV 4th July 2018 Webisode

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 4, 2018 | Webisode | And TV

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 4, 2018 | Webisode | And TV

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 5, 2018 | Webisode | And TV 5th July 2018 Webisode

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 5, 2018 | Webisode | And TV

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 5, 2018 | Webisode | And TV

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 06, 2018 | Webisode | And TV 6th July 2018 Webisode

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 06, 2018 | Webisode | And TV

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 06, 2018 | Webisode | And TV

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 10, 2018 | Webisode | And TV 10th July 2018 Webisode

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 10, 2018 | Webisode | And TV

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 10, 2018 | Webisode | And TV

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 11, 2018 | Webisode | And TV 11th July 2018 Webisode

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 11, 2018 | Webisode | And TV

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 11, 2018 | Webisode | And TV

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 12, 2018 | Webisode | And TV 12th July 2018 Webisode

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 12, 2018 | Webisode | And TV

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 12, 2018 | Webisode | And TV

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 13, 2018 | Webisode | And TV 13th July 2018 Webisode

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 13, 2018 | Webisode | And TV

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 13, 2018 | Webisode | And TV

Watch

Share

Krishna is incomplete without Radha - 9th July to 13th July 2018 - Paramavatar Shri Krishna 14th July 2018 Webisode

Krishna is incomplete without Radha - 9th July to 13th July 2018 - Paramavatar Shri Krishna

Krishna is incomplete without Radha - 9th July to 13th July 2018 - Paramavatar Shri Krishna

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 16, 2018 | Webisode | And TV 16th July 2018 Webisode

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 16, 2018 | Webisode | And TV

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 16, 2018 | Webisode | And TV

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 17, 2018 | Webisode | And TV 17th July 2018 Webisode

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 17, 2018 | Webisode | And TV

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 17, 2018 | Webisode | And TV

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 18, 2018 | Webisode | And TV 18th July 2018 Webisode

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 18, 2018 | Webisode | And TV

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 18, 2018 | Webisode | And TV

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 19, 2018 | Webisode | And TV 19th July 2018 Webisode

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 19, 2018 | Webisode | And TV

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 19, 2018 | Webisode | And TV

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 20, 2018 | Webisode | And TV 20th July 2018 Webisode

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 20, 2018 | Webisode | And TV

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 20, 2018 | Webisode | And TV

Watch

Share

Kans sends Kootnag to kill Kanha - 16th July to 20th July 2018 Paramavtar Shri Krishna 20th July 2018 Webisode

Kans sends Kootnag to kill Kanha - 16th July to 20th July 2018 Paramavtar Shri Krishna

Kans sends Kootnag to kill Kanha - 16th July to 20th July 2018 Paramavtar Shri Krishna

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 23, 2018 | Webisode | And TV 23rd July 2018 Webisode

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 23, 2018 | Webisode | And TV

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 23, 2018 | Webisode | And TV

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 24, 2018 | Webisode | And TV 24th July 2018 Webisode

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 24, 2018 | Webisode | And TV

Paramavatar Shri Krishna (Hindi) | July 24, 2018 | Webisode | And TV

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna Trending Scenes

Kanha Seeks Help from Goddess - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Kanha Seeks Help from Goddess - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Kanha Seeks Help from Goddess - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Watch

Share

Gopis Bathe In River - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Gopis Bathe In River - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Gopis Bathe In River - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Watch

Share

Kanha Steals Gopis' Clothes - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Kanha Steals Gopis' Clothes - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Kanha Steals Gopis' Clothes - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Watch

Share

Kanha's Message To Gopis - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Kanha's Message To Gopis - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Kanha's Message To Gopis - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Watch

Share

Radha's Solution To Kanha's Problem - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Radha's Solution To Kanha's Problem - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Radha's Solution To Kanha's Problem - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Watch

Share

Kanha Has A New Challenge - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Kanha Has A New Challenge - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Kanha Has A New Challenge - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Watch

Share

Kanha Confronts Rakshas Shambhasura - Paramavatar Shri Krishna

Kanha Confronts Rakshas Shambhasura - Paramavatar Shri Krishna

Kanha Confronts Rakshas Shambhasura - Paramavatar Shri Krishna

Watch

Share

Pondrik Apologizes to Kanha - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Pondrik Apologizes to Kanha - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Pondrik Apologizes to Kanha - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Watch

Share

Shambhasura Fights Kanha - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Shambhasura Fights Kanha - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Shambhasura Fights Kanha - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Watch

Share

Goddess Laxmi Narrates an Interesting Story - Paramavatar Shri Krishna

Goddess Laxmi Narrates an Interesting Story - Paramavatar Shri Krishna

Goddess Laxmi Narrates an Interesting Story - Paramavatar Shri Krishna

Watch

Share

Balram vs Shankhasur - Paramavatar Shri Krishna highlights

Balram vs Shankhasur - Paramavatar Shri Krishna highlights

Balram vs Shankhasur - Paramavatar Shri Krishna highlights

Watch

Share

Kanha meets Arjun - 24th September to 28th September 2018 - Paramavtar Shri Krishna

Kanha meets Arjun - 24th September to 28th September 2018 - Paramavtar Shri Krishna

Kanha meets Arjun - 24th September to 28th September 2018 - Paramavtar Shri Krishna

Watch

Share

Goddess Laxmi Narrates Nar and Narayan's Story - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Goddess Laxmi Narrates Nar and Narayan's Story - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Goddess Laxmi Narrates Nar and Narayan's Story - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Watch

Share

Kanha meets Arjun - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Kanha meets Arjun - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Kanha meets Arjun - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Watch

Share

Baldau vs Mustica - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Baldau vs Mustica - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Baldau vs Mustica - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Watch

Share

Hidimba helps Kanha - Paramavatar Shri Krishna highlights

Hidimba helps Kanha - Paramavatar Shri Krishna highlights

Hidimba helps Kanha - Paramavatar Shri Krishna highlights

Watch

Share

Radha misses Kanha - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Radha misses Kanha - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Radha misses Kanha - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Watch

Share

Villagers worship Maa Sati - Paramavatar Shri Krishna highlights

Villagers worship Maa Sati - Paramavatar Shri Krishna highlights

Villagers worship Maa Sati - Paramavatar Shri Krishna highlights

Watch

Share

Rishimuni gets angry with Kanha and Arjun -Paramavtar Shri Krishna Highlights

Rishimuni gets angry with Kanha and Arjun -Paramavtar Shri Krishna Highlights

Rishimuni gets angry with Kanha and Arjun -Paramavtar Shri Krishna Highlights

Watch

Share

Dhrumlochan vs Radha - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Dhrumlochan vs Radha - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Dhrumlochan vs Radha - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Watch

Share

Balram is injured - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Balram is injured - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Balram is injured - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Watch

Share

Kansa tries to kill Radha - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Kansa tries to kill Radha - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Kansa tries to kill Radha - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Watch

Share

Pandavs meet Kanha's mother - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Pandavs meet Kanha's mother - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Pandavs meet Kanha's mother - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Watch

Share

Kanha finds Radha - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Kanha finds Radha - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Kanha finds Radha - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Watch

Share

Radha prays Kanha for help - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Radha prays Kanha for help - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Radha prays Kanha for help - Paramavatar Shri Krishna Highlights

Watch

Share

Promos

Shri Krishna takes the form of Dashavatar - Paramavatar Shri Krishna promo

Shri Krishna takes the form of Dashavatar - Paramavatar Shri Krishna promo

Shri Krishna takes the form of Dashavatar - Paramavatar Shri Krishna promo

Watch

Share

Is Kanha's life in danger? - Paramavatar Shri Krishna Promo

Is Kanha's life in danger? - Paramavatar Shri Krishna Promo

Is Kanha's life in danger? - Paramavatar Shri Krishna Promo

Watch

Share

Kanha will take Varaha Avatar - Paramavatar Shri Krishna Promo

Kanha will take Varaha Avatar - Paramavatar Shri Krishna Promo

Kanha will take Varaha Avatar - Paramavatar Shri Krishna Promo

Watch

Share

Kanha vs Hiranyakashyap - Paramavatar Shri Krishna Highlights Promo

Kanha vs Hiranyakashyap - Paramavatar Shri Krishna Highlights Promo

Kanha vs Hiranyakashyap - Paramavatar Shri Krishna Highlights Promo

Watch

Share

Krishna's Narsingh's Avatar - Paramavatar Shri Krishna Promo

Krishna's Narsingh's Avatar - Paramavatar Shri Krishna Promo

Krishna's Narsingh's Avatar - Paramavatar Shri Krishna Promo

Watch

Share

Kanha and Devaki's emotional reunion on Holi - Paramavatar Shri Krishna Promo

Kanha and Devaki's emotional reunion on Holi - Paramavatar Shri Krishna Promo

Kanha and Devaki's emotional reunion on Holi - Paramavatar Shri Krishna Promo

Watch

Share

Kanha vs Shanidev - Paramavatar Shri Krishna Promo

Kanha vs Shanidev - Paramavatar Shri Krishna Promo

Kanha vs Shanidev - Paramavatar Shri Krishna Promo

Watch

Share

Kanha seeks Rishi’s advice - Paramavatar Shri Krishna Promo

Kanha seeks Rishi’s advice - Paramavatar Shri Krishna Promo

Kanha seeks Rishi’s advice - Paramavatar Shri Krishna Promo

Watch

Share

Kanha and Kansa Ready for the Fight - Paramavatar Shri Krishna Promo

Kanha and Kansa Ready for the Fight - Paramavatar Shri Krishna Promo

Kanha and Kansa Ready for the Fight - Paramavatar Shri Krishna Promo

Watch

Share

Mahabharat Ka Aarambh - Paramavatar Shri Krishna Promo

Mahabharat Ka Aarambh - Paramavatar Shri Krishna Promo

Mahabharat Ka Aarambh - Paramavatar Shri Krishna Promo

Watch

Share

Mahabharat Ka Aarambh - Promo - Paramavatar Shri Krishna

Mahabharat Ka Aarambh - Promo - Paramavatar Shri Krishna

Mahabharat Ka Aarambh - Promo - Paramavatar Shri Krishna

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna Promo - Mahabharat Ka Aarambh

Paramavatar Shri Krishna Promo - Mahabharat Ka Aarambh

Paramavatar Shri Krishna Promo - Mahabharat Ka Aarambh

Watch

Share

Rukmani Haran - Paramavatar Shri Krishna Promo

Rukmani Haran - Paramavatar Shri Krishna Promo

Rukmani Haran - Paramavatar Shri Krishna Promo

Watch

Share

Karan and Arjun challenge each other – Paramavatar Shri Krishna Promo

Karan and Arjun challenge each other – Paramavatar Shri Krishna Promo

Karan and Arjun challenge each other – Paramavatar Shri Krishna Promo

Watch

Share

Shakuni's story - Paramavatar Shri Krishna Promo

Shakuni's story - Paramavatar Shri Krishna Promo

Shakuni's story - Paramavatar Shri Krishna Promo

Watch

Share

Kunti's story - Paramavatar Shri Krishna Promo

Kunti's story - Paramavatar Shri Krishna Promo

Kunti's story - Paramavatar Shri Krishna Promo

Watch

Share

Arjun's Story - Paramavatar Shri Krishna Promo

Arjun's Story - Paramavatar Shri Krishna Promo

Arjun's Story - Paramavatar Shri Krishna Promo

Watch

Share

Bheem's Story - Paramavatar Shri Krishna Promo

Bheem's Story - Paramavatar Shri Krishna Promo

Bheem's Story - Paramavatar Shri Krishna Promo

Watch

Share

Duryodhan's story - Paramavatar Shri Krishna Promo

Duryodhan's story - Paramavatar Shri Krishna Promo

Duryodhan's story - Paramavatar Shri Krishna Promo

Watch

Share

Draupadi's story - Paramavatar Shri Krishna Promo

Draupadi's story - Paramavatar Shri Krishna Promo

Draupadi's story - Paramavatar Shri Krishna Promo

Watch

Share

Hanuman arrrives in Dwarka - Paramavatar Shri Krishna Promo

Hanuman arrrives in Dwarka - Paramavatar Shri Krishna Promo

Hanuman arrrives in Dwarka - Paramavatar Shri Krishna Promo

Watch

Share

Krishna and Sudama's friendship in danger - Paramavatar Shri Krishna Promo

Krishna and Sudama's friendship in danger - Paramavatar Shri Krishna Promo

Krishna and Sudama's friendship in danger - Paramavatar Shri Krishna Promo

Watch

Share

The last chapter - Paramavatar Shri Krishna Promo

The last chapter - Paramavatar Shri Krishna Promo

The last chapter - Paramavatar Shri Krishna Promo

Watch

Share

Ramayan - Jeevan ka Aadhar

Ramayan - Jeevan ka Aadhar

Ramayan - Jeevan ka Aadhar

Watch

Share

Santoshi Maa Sunayein Vrat Kathayein TV Show

Santoshi Maa Sunayein Vrat Kathayein

Santoshi Maa Sunayein Vrat Kathayein

Watch

Share

Santoshi Maa TV Show

Santoshi Maa

Santoshi Maa

Watch

Share

Sarvam Shakthi Mayam TV Show

Sarvam Shakthi Mayam

Sarvam Shakthi Mayam

Watch

Share

Jai Santoshi Mata TV Show

Jai Santoshi Mata

Jai Santoshi Mata

Watch

Share

Vipassana Meditation 10-Day Course Discourses TV Show

Vipassana Meditation 10-Day Course Discourses

Vipassana Meditation 10-Day Course Discourses

Watch

Share

Isha Mahashivratri 2020 TV Show

Isha Mahashivratri 2020

Isha Mahashivratri 2020

Watch

Share

Antarshakti TV Show

Antarshakti

Antarshakti

Watch

Share

Ramayan: Sabke Jeevan Ka Aadhar - Quick Recap

Ramayan: Sabke Jeevan Ka Aadhar - Quick Recap

Ramayan: Sabke Jeevan Ka Aadhar - Quick Recap

Watch

Share

Kundali Bhagya TV Show

Kundali Bhagya

Kundali Bhagya

Watch

Share

Bhagya Lakshmi TV Show

Bhagya Lakshmi

Bhagya Lakshmi

Watch

Share

Kumkum Bhagya TV Show

Kumkum Bhagya

Kumkum Bhagya

Watch

Share

Meet TV Show

Meet

Meet

Watch

Share

Apna Time Bhi Aayega TV Show

Apna Time Bhi Aayega

Apna Time Bhi Aayega

Watch

Share

Pavitra Rishta TV Show

Pavitra Rishta

Pavitra Rishta

Watch

Share

Yeh Teri Galiyan TV Show

Yeh Teri Galiyan

Yeh Teri Galiyan

Watch

Share

Rishton ka Manjha TV Show

Rishton ka Manjha

Rishton ka Manjha

Watch

Share

Qubool Hai TV Show

Qubool Hai

Qubool Hai

Watch

Share

Zindagi Ki Mehek TV Show

Zindagi Ki Mehek

Zindagi Ki Mehek

Watch

Share

Guddan - Tumse Na Ho Payega TV Show

Guddan - Tumse Na Ho Payega

Guddan - Tumse Na Ho Payega

Watch

Share

Ek Mahanayak - Dr B R Ambedkar TV Show

Ek Mahanayak - Dr B R Ambedkar

Ek Mahanayak - Dr B R Ambedkar

Watch

Share

Teri Meri Ikk Jindri TV Show

Teri Meri Ikk Jindri

Teri Meri Ikk Jindri

Watch

Share

Kyun Rishton Mein Katti Batti TV Show

Kyun Rishton Mein Katti Batti

Kyun Rishton Mein Katti Batti

Watch

Share

Qurbaan Hua TV Show

Qurbaan Hua

Qurbaan Hua

Watch

Share

Yeh Vaada Raha TV Show

Yeh Vaada Raha

Yeh Vaada Raha

Watch

Share

Aur Pyaar Ho Gaya TV Show

Aur Pyaar Ho Gaya

Aur Pyaar Ho Gaya

Watch

Share

Hitler Didi TV Show

Hitler Didi

Hitler Didi

Watch

Share

Sapne Suhane Ladakpan Ke TV Show

Sapne Suhane Ladakpan Ke

Sapne Suhane Ladakpan Ke

Watch

Share

Jamai Raja TV Show

Jamai Raja

Jamai Raja

Watch

Share

Punar Vivaah - Zindagi Milegi Dobara TV Show

Punar Vivaah - Zindagi Milegi Dobara

Punar Vivaah - Zindagi Milegi Dobara

Watch

Share

Tashan e Ishq TV Show

Tashan e Ishq

Tashan e Ishq

Watch

Share

Choti Bahu TV Show

Choti Bahu

Choti Bahu

Watch

Share

Woh Apna Sa TV Show

Woh Apna Sa

Woh Apna Sa

Watch

Share

Ghar Ek Mandir Kripa Agrasen Maharaj Ki TV Show

Ghar Ek Mandir Kripa Agrasen Maharaj Ki

Ghar Ek Mandir Kripa Agrasen Maharaj Ki

Watch

Share

Ramayan - Jeevan ka Aadhar

Ramayan - Jeevan ka Aadhar

Ramayan - Jeevan ka Aadhar

Watch

Share

Bhootu Hindi

Bhootu Hindi

Bhootu Hindi

Watch

Share

Aladdin Jaanbaaz Ek, Jalwe Anek

Aladdin Jaanbaaz Ek, Jalwe Anek

Aladdin Jaanbaaz Ek, Jalwe Anek

Watch

Share

Akbar Birbal

Akbar Birbal

Akbar Birbal

Watch

Share

Sa Re Ga Ma Pa lil champs 2020

Sa Re Ga Ma Pa lil champs 2020

Sa Re Ga Ma Pa lil champs 2020

Watch

Share

Magic Bhootu (Hindi)

Magic Bhootu (Hindi)

Magic Bhootu (Hindi)

Watch

Share

Bapu

Bapu

Bapu

Watch

Share

Gadget Guru Ganesha

Gadget Guru Ganesha

Gadget Guru Ganesha

Watch

Share

Guddu

Guddu

Guddu

Watch

Share

Sa Re Ga Ma Pa Li?l Champs 2019

Sa Re Ga Ma Pa Li?l Champs 2019

Sa Re Ga Ma Pa Li?l Champs 2019

Watch

Share

Love Me India Kids

Love Me India Kids

Love Me India Kids

Watch

Share

Indias Best Dramebaaz 2018

Indias Best Dramebaaz 2018

Indias Best Dramebaaz 2018

Watch

Share

Ramayan: Sabke Jeevan Ka Aadhar - Quick Recap

Ramayan: Sabke Jeevan Ka Aadhar - Quick Recap

Ramayan: Sabke Jeevan Ka Aadhar - Quick Recap

Watch

Share

Dance India Dance Little Masters Season 4

Dance India Dance Little Masters Season 4

Dance India Dance Little Masters Season 4

Watch

Share

Music Ki Pathshala

Music Ki Pathshala

Music Ki Pathshala

Watch

Share

Comedy Dangal

Comedy Dangal

Comedy Dangal

Watch

Share

Amul presents Sa Re Ga Ma Pa Lil Champs 2017

Amul presents Sa Re Ga Ma Pa Lil Champs 2017

Amul presents Sa Re Ga Ma Pa Lil Champs 2017

Watch

Share

Indias Best Dramebaaz Season 2

Indias Best Dramebaaz Season 2

Indias Best Dramebaaz Season 2

Watch

Share

Dramebaaz Company

Dramebaaz Company

Dramebaaz Company

Watch

Share

Dragon Force

Dragon Force

Dragon Force

Watch

Share

Hum Paanch

Hum Paanch

Hum Paanch

Watch

Share

The Art Room

The Art Room

The Art Room

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna Stories

Janmashtami 2020: Krishna’s Birth, Kansa’s Vadh And Other Important Events Shown In Paramavtar Shri Krishna

Janmashtami 2020: Krishna’s Birth, Kansa’s Vadh And Other Important Events Shown In Paramavtar Shri Krishna

Janmashtami 2020: Krishna’s Birth, Kansa’s Vadh And Other Important Events Shown In Paramavtar Shri Krishna

Watch

Share

Here’s What Manish Wadhwa Feels About His Onscreen Character Of Kans

Here’s What Manish Wadhwa Feels About His Onscreen Character Of Kans

Here’s What Manish Wadhwa Feels About His Onscreen Character Of Kans

Watch

Share

All You Need To Know About Paramavatar Shri Krishna Show, Re-Running On AndTV

All You Need To Know About Paramavatar Shri Krishna Show, Re-Running On AndTV

All You Need To Know About Paramavatar Shri Krishna Show, Re-Running On AndTV

Watch

Share

Happy B’Day Manish Wadhwa: 7 Reasons Why Paramavtar Shri Krishna Actor Deserves An Award

Happy B’Day Manish Wadhwa: 7 Reasons Why Paramavtar Shri Krishna Actor Deserves An Award

Happy B’Day Manish Wadhwa: 7 Reasons Why Paramavtar Shri Krishna Actor Deserves An Award

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna Weekly Recap 6th to 10th January: Durvasa Puts A Curse On Dwarka

Paramavatar Shri Krishna Weekly Recap 6th to 10th January: Durvasa Puts A Curse On Dwarka

Paramavatar Shri Krishna Weekly Recap 6th to 10th January: Durvasa Puts A Curse On Dwarka

Watch

Share

9 Interesting Facts About The Messiah Of Dalits, Dr B. R. Ambedkar!

9 Interesting Facts About The Messiah Of Dalits, Dr B. R. Ambedkar!

9 Interesting Facts About The Messiah Of Dalits, Dr B. R. Ambedkar!

Watch

Share

Exclusive: Ssudeep Sahir Shares His Birthday Plans With Us – Read Details Inside!

Exclusive: Ssudeep Sahir Shares His Birthday Plans With Us – Read Details Inside!

Exclusive: Ssudeep Sahir Shares His Birthday Plans With Us – Read Details Inside!

Watch

Share

Little Known Facts About Paramavatar Shri Krishna’s Himanshu Malhotra

Little Known Facts About Paramavatar Shri Krishna’s Himanshu Malhotra

Little Known Facts About Paramavatar Shri Krishna’s Himanshu Malhotra

Watch

Share

Do You Know How Many Kids Auditioned For The Role Of Bal Krishna Before Nirnay Bagged It?

Do You Know How Many Kids Auditioned For The Role Of Bal Krishna Before Nirnay Bagged It?

Do You Know How Many Kids Auditioned For The Role Of Bal Krishna Before Nirnay Bagged It?

Watch

Share

Planning To Get Inked? Check Out These Cool Tattoo Styles Inspired By Ssudeep Sahir

Planning To Get Inked? Check Out These Cool Tattoo Styles Inspired By Ssudeep Sahir

Planning To Get Inked? Check Out These Cool Tattoo Styles Inspired By Ssudeep Sahir

Watch

Share

Diwali 2019: Here’s How Your Favorite And TV Stars Celebrated The Festival Of Lights

Diwali 2019: Here’s How Your Favorite And TV Stars Celebrated The Festival Of Lights

Diwali 2019: Here’s How Your Favorite And TV Stars Celebrated The Festival Of Lights

Watch

Share

12 Quotes By Paramavatar Shri Krishna That Are Truly Inspiring!

12 Quotes By Paramavatar Shri Krishna That Are Truly Inspiring!

12 Quotes By Paramavatar Shri Krishna That Are Truly Inspiring!

Watch

Share

Daya Shankar Pandey To Play Sudama In The Mythological Show Paramavatar Shri Krishna!

Daya Shankar Pandey To Play Sudama In The Mythological Show Paramavatar Shri Krishna!

Daya Shankar Pandey To Play Sudama In The Mythological Show Paramavatar Shri Krishna!

Watch

Share

Ravish Desai Replaces Himanshu Malhotra As Lord Vishnu In Paramavatar Shri Krishna

Ravish Desai Replaces Himanshu Malhotra As Lord Vishnu In Paramavatar Shri Krishna

Ravish Desai Replaces Himanshu Malhotra As Lord Vishnu In Paramavatar Shri Krishna

Watch

Share

Paramavatar Shri Krishna Fame Ssudeep Sahir’s Love Story Is Truly Inspiring!

Paramavatar Shri Krishna Fame Ssudeep Sahir’s Love Story Is Truly Inspiring!

Paramavatar Shri Krishna Fame Ssudeep Sahir’s Love Story Is Truly Inspiring!

Watch

Share

Details About Paramavatar Shri Krishna Show :

Show Released Date
19 Jun 2017
Total Episodes
670
Audio Langauges
  • Hindi
Genres
Devotional
Drama
Kids